Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa to społeczny obowiązek, za którego naruszenie, co do zasady, nie grozi kara. Obowiązek ten rozpatruje się w kategorii etyki i moralności, nie zaś ustawowych nakazów. Zgodnie z ustawą każdy, dowiedziawszy się o popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym stosowny organ. Inaczej wygląda sytuacja jeśli mówimy o instytucjach państwowych lub samorządowych, które o popełnieniu przestępstwa dowiedziały się w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Są one bowiem zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym stosowny organ. Co więcej do czasu przybycia organów ścigania lub wydania przez nie zarządzenia w sprawie, mają obowiązek nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Ustawodawca określił ponadto katalog zamknięty przestępstw, co których istnieje obowiązek zawiadomienia stosownego organu, pod groźbą pozbawienia wolności do 3 lat.

Jak zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można złożyć:

  • ustnie,
  • pisemnie.

Forma ustna polega na złożeniu na komisariacie oświadczenia ustnego. W takim wypadku przyjmujący oświadczenie policjant sporządza protokół z ustnego przyjęcia zawiadomienia oraz z przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka. Z policją można się skontaktować także pod numerem alarmowym.

Drugi sposób zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa polega na złożeniu do stosownego organu pisma.

Kiedy zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Przepisy nie określają w jakim terminie należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Należy zatem mieć na uwadze jedynie terminy przedawnienia przestępstw określone przez ustawodawcę. Wyjątki od tej zasady dotyczą sytuacji, gdy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ma charakter obligatoryjny. Wówczas zawiadomienie powinno być złożone niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki od chwili powzięcia wiadomości o popełnieniu przestępstwa.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa: Cieszyn, Bielsko-Biała, Żywiec

Składając pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można skorzystać z dostępnych wzorów pisma. Jako, że dokument ten powinien zawierać określone informacje, w razie wątpliwości, warto skorzystać z usług specjalisty. Mieszkańcy Cieszyna i Bielsko-Białej mogą zwrócić się w tej kwestii po poradę do kancelarii adwokackiej Krzysztofa Zagóry, która oferuje usługi także w zakresie przygotowywania wniosków.