Ustalenie opieki nad dzieckiem

Ustalenie opieki nad dzieckiem

Ustalenie opieki nad dzieckiem

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do ukończenia 18 roku życia. Pojęcie władzy rodzicielskiej jest szerokie, obejmuje uprawnienia i obowiązki, przysługujące rodzicom, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie opieki oraz ochrony prawnej interesów dziecka. Co do zasady o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej orzeka sąd w wyroku rozwodowym. Możliwe jest powierzenie władzy obojgu rodzicom, jednemu z rodziców i ograniczenie władzy drugiego rodzica, zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców, jeśli przemawia za tym dobro dziecka. Ustalenie opieki nad dzieckiem może mieć formę porozumienia pomiędzy rodzicami.

Sposób sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi w trakcie postępowania rozwodowego oraz po rozwodzie w dużej mierze zależy od tego, czy rodzice będą w stanie porozumieć się w tym zakresie. Możliwe jest zawarcie porozumienia przez rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Należy w nim uwzględnić miejsce stałego pobytu dziecka, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej oraz zasady wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Rozstrzygnięcie o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem zawarte w orzeczeniu rozwodowym może zostać zmienione. Jeśli po rozwodzie dojdzie do istotnej zmiany sytuacji, każdy z małżonków może wszcząć postępowanie o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie rozstrzygnięcia odnoszącego się do spraw dotyczących dzieci np. władzy rodzicielskiej czy miejsca zamieszkania dzieci.

Kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, przygotowywaniem pozwów, wniosków i innych pism w sprawach, a także reprezentowaniem klientów w sądzie. Swoim klientom, szczególnie z okolic Cieszyna, Bielska-Białej, zapewnia także w tym zakresie kompleksowe doradztwo.