Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Rodzic ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie na mocy orzeczenia sądowego, jeśli wymaga tego dobro dziecka. Kontakty z dzieckiem mogą przybierać różne formy – zarówno bezpośrednie np. spotkania, jak i pośrednie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W przypadku, gdy rodzice nie mieszkają razem, a dziecko stale przebywa u jednego z nich, powinni porozumieć się między sobą co do sposobu utrzymywania kontaktów. Nie zawsze jednak takie porozumienie jest możliwe. W przypadku braku porozumienia konieczne jest sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem składany jest w Sądzie Rejonowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz odpis dla drugiej strony. W piśmie należy precyzyjnie wskazać, jak mają odbywać się kontakty z dzieckiem (poprzez określenie miejsca, terminu i czasu trwania spotkań), a także odnieść się do kwestii odbierania i odwożenia dziecka po spotkaniu, sposobu i częstotliwości porozumiewania na odległość, zasad wykonywania kontaktów w wakacje, ferie, dni świąteczne oraz dni ważne dla dziecka, obecności drugiego rodzica podczas spotkań.

Kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, przygotowywaniem pozwów, wniosków i innych pism w sprawach, a także reprezentowaniem klientów w sądzie. Swoim klientom, szczególnie z okolic Cieszyna, Bielska-Białej, zapewnia także w tym zakresie kompleksowe doradztwo.