Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę to dokument, który składa się, gdy windykacja polubowna i przedsądowe wezwanie do zapłaty nie przyniesie zamierzonego efektu. Wówczas do odzyskania należności pozostaje droga sądowa. Pozew, jako szczególna forma pisma, musi zawierać ściśle określone w przepisach elementy. Jak każde pismo procesowe musi także spełniać wskazane w kodeksie postępowania cywilnego wymogi formalne.

Pozew można złożyć osobiście w sądzie w biurze nadawczym. Należy pamiętać, aby w takim wypadku pozew przygotowany był w dwóch egzemplarzach. Konieczne jest bowiem złożenie pieczątki sądu, daty i godziny na jednym z nich, co stanowi dowód wniesienia pozwu do sądu. Drugim sposobem złożenia pozwu jest wysłanie listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie to jest dowodem, że dokument został wniesiony do sądu. W określonych przez ustawodawcę przypadkach pozew składa się na stosownym formularzu.

W zależności od wartości przedmiotu sporu oraz zgormadzonych dowodów sprawę kieruje się do rozpoznania w trybie:

  • zwykłym,
  • upominawczym,
  • uproszczonym,
  • nakazowym.

Szczegółowe określenie elementów pozwu, warunki formalne, określenie właściwego trybu postępowania, to okoliczności, które skłaniają do zwrócenia się o pomoc do profesjonalisty. Kancelaria Adwokacka Krzysztofa Zagóry ma wieloletnie doświadczenie w windykacji należności, służąc głównie mieszkańcom i przedsiębiorcom ze Śląska, szczególnie okolic Cieszyna i Bielsko-Białej, merytorycznym wsparciem w doborze skutecznych metod egzekwowania zaległości oraz zapewniając skuteczną reprezentację na etapie postępowania sądowego.