Prowadzenie zgromadzeń wspólników

Prowadzenie zgromadzeń wspólników

Prowadzenie zgromadzeń wspólników

Spółki są popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Na ich wspólnikach spoczywa wiele obowiązków związanych z prowadzeniem bieżących spraw spółki. Kancelaria wspomaga ich, świadcząc usługi z zakresu bieżącej obsługi działalności spółek, oferując w tym zakresie m.in. prowadzenie zgromadzeń wspólników.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością rozróżnić należy zwyczajne zgromadzenie wspólników i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Pierwsze z nich powinno odbyć się przynajmniej raz w roku, w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Na zgromadzeniu rozpatrywane i zatwierdzane jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, podejmowana uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty, udzielane absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków. Natomiast nadzwyczajne zgromadzenia mogą być zwoływane w różnych sprawach, m.in. powołania członka zarządu, umorzenia udziału wspólnika w spółce, ustalenia zasad wynagradzania członków zarządu. Co do zasady, zgromadzenie wspólników zwoływane jest przez zarząd.

Nasza Kancelaria adwokacka ma duże doświadczenie w doradztwie korporacyjnym. W ramach obsługi prawnej spółek pomagamy zarówno w sprawach związanych z bieżącą działalnością spółek, jak i podczas realizacji konkretnych projektów. Przygotowujemy opinie oraz niezbędne dokumenty. Zajmujemy się w szczególności:

  • przygotowywaniem dokumentacji spółki m.in. umów, regulaminów, statutów,
  • opracowywaniem projektów uchwał oraz umów, regulujących stosunki pomiędzy wspólnikami,
  • analizowaniem sytuacji spółki,
  • sporządzaniem dokumentów na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, prowadzeniem zgromadzeń wspólników,
  • zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników.

Działamy głównie na terenie południowej części województwa śląskiego, w tym na terenie miast Cieszyn i Bielsko-Biała.