Przygotowywanie umów

Przygotowywanie umów

Przygotowywanie umów

Zawieranie umów jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej – to umowy regulują wszakże stosunki biznesowe. Postanowienia zawarte w kontraktach mogą być jednak przyczyną sporów i konfliktów pomiędzy stronami. Aby im zapobiec, zapisy zawarte w umowie nie mogą budzić żadnych wątpliwości. Powinny wyrażać wolę obu stron oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowe elementy umowy to miejsce i data zawarcia umowy, oznaczenie stron, przedmiot umowy, oświadczenia stron, uregulowania odnoszące się do ich odpowiedzialności.

Nasza Kancelaria adwokacka dysponuje dużym doświadczeniem w przygotowywaniu oraz opiniowaniu m.in. umów sprzedaży, umów najmu, umów dzierżawy, umów zleceń, umów o dzieło, umów o zachowaniu poufności, umów o współpracy. Pomagamy miedzy innymi w:

  • przygotowywaniu projektów umów, które przedsiębiorcy zawierają w ramach bieżącej działalności, objaśnianiem postanowień umownych oraz zasad odpowiedzialności wynikającej z kontraktu,
  • analizowaniu oraz opiniowaniu umów, określaniu ewentualnego ryzyka wynikającego z zawarcia umowy, doradztwie podczas wyboru zabezpieczeń wykonania umowy,
  • negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, prowadzimy rozmowy z kontrahentami, doradzamy w zakresie wprowadzenia zmian w postanowieniach umowy,
  • negocjacjach w przypadku wystąpienia sporów pomiędzy stronami umowy.

W ramach obsługi korporacyjnej nasza oferta obejmuje także przygotowywanie uchwał organów spółek, regulaminów oraz innych dokumentów korporacyjnych. Zajmujemy się doradztwem w zakresie zgodności uchwał, sprawozdań zarządu z aktualnymi przepisami prawa. Kompletujemy i składamy dokumenty w rejestrze sądowym. Koordynujemy posiedzenia organów spółki, protokołujemy posiedzenia i podejmowane w ich trakcie uchwały. Działamy głównie na terenie południowej części województwa śląskiego, w tym na terenie miast Cieszyn i Bielsko-Biała.