Zabezpieczenie wykonania umów

Zabezpieczenie wykonania umów

Zabezpieczenie wykonania umowy

Nasza Kancelaria adwokacka zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Pomoc prawna obejmuje m.in. opracowywanie, analizowanie i opiniowanie umów. Doradzamy także w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy. To gwarancja pokrycia roszczeń w sytuacji, gdy strona umowy złamie warunki lub nie wykona należycie umowy.

Zabezpieczenie wykonania umów może być przybierać różne formy. Najpopularniejsze z nich to weksel in blanco, poręczenie, przelew wierzytelności, dobrowolne poddanie się przez dłużnika egzekucji, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.

Wśród zabezpieczeń wykonania umowy wyróżnić należy także kaucję zabezpieczającą, uregulowaną w Prawie zamówień publicznych. W przypadku umów, do których nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci kaucji na zasadzie swobody umów. Kaucja to suma pieniędzy, która wpłacana jest przez wykonawcę na wskazany rachunek bankowy. Zamawiający ma obowiązek zwrócić w terminie określonym w umowie pełną kwotę, po należytym wykonaniu umowy.

W przypadku zobowiązań niepieniężnych zabezpieczeniem, które warto zastosować jest kara umowna. Jeśli jedna ze stron umowy nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązanie, druga strona ma prawo domagać się zapłaty kary umownej w wysokości określonej w umowie. Pomagamy wybrać odpowiedni rodzaj zabezpieczenia, określamy też, jakie ryzyko wynika z zawarcia umowy, doradzamy w zakresie zmian w umowie. Działamy głównie na terenie południowej części województwa śląskiego, w tym na terenie miast Cieszyn i Bielsko-Biała.