Likwidacja spółki

Likwidacja spółki

Likwidacja spółki

Zasady likwidacji spółek handlowych uregulowane zostały w Kodeksie spółek handlowych. W przypadku spółek kapitałowych proces likwidacji jest zawsze obligatoryjny. Bez procesu likwidacyjnego możliwe jest wykreślenie spółki wyłącznie z rejestru spółek osobowych. Wyjątek stanowi spółka komandytowo-akcyjna, podlegająca co do zasady regulacjom odnoszącym się do spółki akcyjnej. Likwidacja spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej to kilkuetapowy proces, w trakcie którego należy dopełnić wielu obowiązków, w których Kancelaria adwokacka może znacząco pomóc.

Likwidacja skutkująca zakończeniem działania spółki, musi obejmować zamknięcie bieżących interesów, spłatę zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności oraz spieniężenie majątku spółki. Istotne znaczenie ma przyczyna likwidacji - nie wystarczy podjęcie decyzji o zamknięciu spółki oraz złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. Z chwilą otwarcia likwidacji spółki kapitałowej ma ona obowiązek występowania w obrocie prawnym pod zmienioną firmą, jako „spółka w likwidacji”.

W odróżnieniu od ścisłego uregulowania zasad likwidacji spółek handlowych, likwidacja spółki cywilnej nie wymaga przejścia sformalizowanej procedury. Obowiązują jedynie ogólne reguły, odnoszące się do spłaty majątku oraz podziału nadwyżki, pozostającej po spłacie długów.

Nasza Kancelaria adwokacka, działająca głównie w południowej części województwa śląskiego, w tym na terenie miast Cieszyn i Bielsko-Biała, świadczy kompleksową pomoc w likwidacji spółek w zakresie:

  • wszczęcia procedur oraz ustalenia czasu ich trwania,
  • zgłoszenia likwidacji spółki,
  • przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów,
  • podjęcia działań w celu zakończenia bieżących spraw spółki,
  • złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Usługi te mogą być świadczone w ramach stałej, kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa, jak również jako niezależna, jednorazowa usługa.