Rejestracja CEIDG

Rejestracja CEIDG

Rejestracja w CEIDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza to obecnie jedna z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wymaga złożenia wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może wskazać dzień rozpoczęcia działalności inny niż dzień, w którym składany jest wniosek, wskazana data rozpoczęcia działalności nie może być jednak wcześniejsza od dnia złożenia wniosku.

Prawo przedsiębiorców przewiduje możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowej, która nie wymaga zgłoszenia do urzędu. Warunkiem jest osiąganie przychodów nieprzekraczających połowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie, można złożyć go online lub osobiście w urzędzie gminy. Firma może być także zarejestrowana przez pełnomocnika, taką też usługę świadczy nasza Kancelaria adwokacka. Obecnie nie trzeba osobno wnioskować o nadanie numeru REGON i NIP. Podkreślamy jednak, że na przyszłym przedsiębiorcy, w zależności od przedmiotu prowadzonej działalności, formy opodatkowania, ciążyć będą różne obowiązki. Przede wszystkim konieczne jest zweryfikowanie obowiązku uzyskania koncesji lub wpisu do rejestrów działalności regulowanej, rejestracji jako podatnik VAT, zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS.

Korzystając z usług naszej Kancelarii adwokackiej uzyskasz doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowujemy też niezbędne dokumenty, pomagamy w procesie rejestracji działalności. Usługi te kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców w południowej części województwa śląskiego, głównie z terenu miast Cieszyn i Bielsko-Biała.