Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

W polskim prawie karnym wyróżnia się trzy rodzaje ścigania przestępstw:

  • z urzędu, stanowią najliczniejszą grupę,
  • na wniosek pokrzywdzonego,
  • z oskarżenia prywatnego.

Prywatny akt oskarżenia jest podstawą do wszczęcia postępowania jedynie w kilku przypadkach określonych w kodeksie karnym.

Rodzaje przestępstw ściganych z prywatnego aktu oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia konieczny jest do wszczęcia postępowania w razie zaistnienia określonych przez kodeks karny przestępstw:

  • nieumyślne spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu,
  • spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu,
  • naruszenie narządów ciała lub rozstrój zdrowia, gdy trwa do nie dłużej niż 7 dni,
  • zniesławienie,
  • znieważenie,
  • naruszenie nietykalności cielesnej.

Może wnieść go pokrzywdzony, jeżeli na skutek przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego zostało bezpośrednio zagrożone lub naruszone jego dobro prawne.

W jakim terminie wnieść prywatny akt oskarżenia?

Ustawodawca określił szczególny termin przedawnienia przestępstw ściganych z prywatnego aktu oskarżenia, czyli termin, w którym należy wnieść akt. Karalność takiego przestępstwa ustaje po roku od czasu, kiedy pokrzywdzony dowiedział się o sprawcy, przy czym nie może mieć to miejsca później niż 3 lata od czasu jego popełnienia.

Jeśli w okresie tym postępowanie zostało już wszczęte, wówczas termin przedawnienia wydłuża się do 5 lat.

Prywatny akt oskarżenia dla mieszkańców Cieszyna, Bielska-Białej, Żywca

Prywatny akt oskarżenia musi spełnić określone wymogi formalne pisma procesowego, stąd osoby z Cieszyna i Bielska-Białej, które chcą wnieść tak akt do sądu, aby uniknąć błędów powinny skorzystać z pomocy specjalisty. Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry w zakresie swoich usług oferuje sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów w toku postępowania.