Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód składa małżonek, który nie chce dłużej pozostawać w związku małżeńskim. Podstawową przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. W uzasadnieniu pozwu trzeba wskazać przyczyny trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz przedstawić dowody na ich poparcie. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, sąd bez względu na okoliczności sprawy, nie ma obowiązku orzekania rozwodu.

W pozwie powód musi wskazać, jakiego orzeczenia się domaga. Możliwe jest uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie, z winy powoda, z winy pozwanego lub z winy obojga małżonków. Pozew rozwodowy musi także zawierać dane powoda i pozwanego, sprecyzowane żądania, informację o podjętych próbach mediacji lub innych sposobach rozwiązania sporu, propozycję sposobu korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania po prawomocnym orzeczeniu rozwodu. Powód powinien odnieść się także do kwestii władzy rodzicielskiej, jeśli małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci - w szczególności uregulowania, przy którym z małżonków małoletni będą zamieszkiwać, wysokości alimentów na rzecz każdego z małoletnich dzieci od drugiego małżonka oraz informacji o wysokości alimentów, jakie zobowiązuje się płacić powód, propozycję kontaktów z dziećmi małżonka, z którym nie będą zamieszkiwać. Powód w pozwie rozwodowym może również domagać się rozstrzygnięcia dotyczącego m.in. podziału wspólnego majątku, eksmisji ze wspólnego mieszkania jednego z małżonków, alimentów od małżonka.

Pozew rozwodowy składa się w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli przynajmniej jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w tym okręgu. W przeciwnym razie właściwy jest sąd ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej, a gdy brak jest tej podstawy – sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci, odpisy pozwu wraz z załącznikami.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżeństwo ustaje. Po rozwodzie możliwy jest powrót do swojego nazwiska. Należy w tym celu we wskazanym terminie złożyć oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Ile kosztuje rozwód? Opłata stała od pozwów rozwodowych wynosi 600 zł. Na koszty składa się również wynagrodzenie pełnomocnika, jeśli będzie reprezentował stronę. Kancelaria Adwokacka Krzysztofa Zagóry reprezentuje w zakresie rozwodów najczęściej mieszkańców południowej części województwa Śląskiego, szczególnie Cieszyna i Bielsko-Białej.