Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to rozwiązanie przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w razie powstania zadłużenia i trudności w spłacie zobowiązań. Polega ona na umorzeniu zobowiązań takiej osobie w przypadku powstania jej niewypłacalności oraz zaspokojenie roszczeń wierzycieli, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

Podstawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku.

Upadłość konsumencka - kiedy można ją ogłosić?

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej określa ustawa Prawo upadłościowe. Ogłoszeni upadłości konsumenckiej możliwe jest w stosunku do dłużnika, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jeśli stał się on niewypłacalny. Przyjmuje się, że o niewypłacalności mówi się wtedy, gdy dłużnik traci zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie przekracza 3 miesiące.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym na ogłoszenie upadłości wobec dłużnika nie ma wpływu to, czy do zadłużenia doszło umyślnie, a nawet wskutek rażącego niedbalstwa. Poprzednio obowiązujące przepisy nakładały na sąd obowiązek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w takiej sytuacji. Obecnie przyczyny te nie mają wpływu na postanowienie sądu, a ich ewentualne wystąpienie ma znaczenie podczas ustalania planu spłaty.

Zgodnie z ostatnią nowelizacji, która weszła w życie w marcu 2020 roku, ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest także wobec osoby fizycznej, która prowadziła działalność gospodarczą, jeśli od zaprzestania i wykreślenia z właściwego rejestru nie minął rok.

Upadłość konsumencka: Cieszyn, Bielsko Biała i inne miasta

Każdej osobie fizycznej, która rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej zaleca się skorzystanie z pomocy specjalisty. Mieszkańcom Cieszyna i Bielska-Białej swoje usługi w tej dziedzinie oferuje Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry. Mając na względzie wymogi, które spełnić musi wniosek, różne tryby postępowania, a także ostatnią nowelizację przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej warto sięgnąć po wsparcie profesjonalisty.