Ustalenie stosunku pracy

Ustalenie stosunku pracy

Ustalenie stosunku pracy

Ustalenie stosunku pracy, czyli uprawnienie przysługujące osobom zatrudnionym na innej niż umowa o pracę podstawie, to coraz popularniejsza usługa świadczona przez kancelarie adwokackie. Powodem jest szeroko stosowana przez pracodawców praktyka zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło lub zlecenia, mimo, że faktycznie wykonują oni pracę odpowiadającą stosunkowi pracy.

Jeżeli pracownik za wynagrodzeniem wykonuje swoje obowiązki na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie, które określił pracodawca, wówczas uznaje się, że jest związany z nim stosunkiem pracy. Co istotne, dla związania stosunkiem pracy, nie ma znaczenia nazwa jaką będzie miała umowa podpisana między pracownikiem a pracodawcą. Zatem nawet jeśli pracodawca, chcąc uniknąć zobowiązań jakie ciążą na nim zgodnie z Prawem pracy, podpisze z pracownikiem umowę zlecenie, a ten faktycznie będzie wykonywał pracę na zasadach takich, jakie dotyczą stosunku pracy, pracownik będzie miał prawo do wystąpienia z powództwem o ustalenie istnienia tego stosunku.

Pozew o ustalenie stosunku pracy może złożyć pracownik, jak i pracodawca. Może wnieść go również inna osoba, jeżeli będzie ona miała interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy. Do rozstrzygania spraw właściwy jest sąd rejonowy, przy czym to powód ma prawo do wyboru sądu do którego złoży pozew. Bardzo ważnym elementem pozwu o ustalenie stosunku pracy jest jego uzasadnienie. Należy wskazać w nim wszystkie okoliczności, które świadczą o tym, że strony łączy stosunek pracy. Przedstawić trzeba więc dowody, którymi mogą być dokumenty oraz świadkowie, czyli inni współpracownicy, którzy potwierdzą wykonywanie pracy.

Kancelaria adwokacja Krzysztofa Zagóry specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu Prawa pracy. Mieszkańcom Cieszyna, Bielska-Białej i innych, okolicznych miast, oferuje kompleksowe wsparcie w ustaleniach związanych ze stosunkiem pracy, opracowanie pism procesowych i pomoc na każdym etapie postępowania.