Przywrócenie do pracy

Przywrócenie do pracy

Przywrócenie do pracy

Pracownik, z którym pracodawca zakończył stosunek pracy w sposób niezgodny z prawem może żądać od niego przywrócenia do pracy albo odszkodowania. Ostatnia nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z listopada 2019 roku wprowadziła w postępowaniu z zakresu prawa pracy zasadniczą zmianę dotyczącą możliwości przywrócenia do pracy. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym sąd może przywrócić pracownika do pracy jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania.

Roszczenie o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie przysługuje pracownikowi w razie, nieuzasadnionego lub niespełniającego wymogów określonych w prawie, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Jeśli umowa zawarta była na czas określony, upłynął termin, na jaki miała ona trwać lub przywrócenie miałoby nastąpić na krótki okres, wówczas pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

W sytuacji, gdy osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę została niesłusznie zwolniona, może złożyć pozew o przywrócenie do pracy. Sądem właściwym do wniesienia powództwa jest sąd rejonowy. Pozew powinien zawierać określone przez ustawodawcę elementy, w tym:

  • określenie sądu,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • stosowne żądanie,
  • uzasadnienie,
  • dowody,
  • stosowne załączniki.

Warto również zaznaczyć, że Kodeks pracy wymienia sytuacje, kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę swojemu pracownikowi. Ochronie podlega:

  • pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury, a okres jego zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,
  • pracownik, który przebywa na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, okolicznościowym, szkoleniowym, na żądanie,
  • pracownica w ciąży,
  • młodociany pracownik.

Aby uniknąć błędów formalnych przy konstruowaniu pozwu o przywrócenie do pracy można skorzystać z pomocy specjalisty. Doradztwem pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, jak i pracodawcom, a także kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu prawa pracy, w tym o przywrócenie do pracy zajmuje się Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry, działająca głównie na rzecz mieszkańców Cieszyna, Bielska-Białej i okolic tych miast.