Dział spadku

Dział spadku

Dział spadku

Dział spadku polega na rozdzieleniu masy spadkowej pomiędzy spadkobierców, którzy powołani zostali do dziedziczenia. Wyróżnić można dwa sposoby podziału spadku – w drodze postępowania sądowego oraz umownie, jeśli występuje zgodna wola spadkobierców.

Co ważne, przepisy prawa nie wskazują terminu, w którym powinien być złożony wniosek o dział spadku lub dokonany umowny podział spadku. Do czasu dokonania działu spadku przedmioty majątkowe, które wchodzą w skład spadku stanowią majątek spadkowy, a zarząd nimi związany jest z wieloma ograniczeniami. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wskazuje jedynie, kto jest spadkobiercą, najczęściej określa także udział w majątku spadkowym, przysługujący spadkobiercom. Udział oznacza jedynie, jaka część całego majątku spadkowego przypada spadkobiercy. Nie jest to równoznaczne z określeniem udziału w konkretnych przedmiotach. Oznacza to, że jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość oraz suma pieniędzy, spadkobierca ma prawo np. do ½ całości majątku.

Dział spadku może być przeprowadzony dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku lub uzyskaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Do momentu działu spadku majątek spadkowy stanowił jedną całość. Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania o dział spadku jest połączenie majątku osobistego spadkobiercy z oddziedziczonym majątkiem spadkowym.

Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry chętnie podejmie się przygotowania stosownych dokumentów i poprowadzenia postępowania z zakresu prawa spadkowego, szczególnie na rzecz Klientów z Cieszyna i Bielska-Białej. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego, pomagamy uregulować formalności związane z nabyciem spadku.