Ochrona własności, posiadania służebności

Ochrona własności, posiadania służebności

Ochrona własności, posiadania służebności

Ochrona i prawo własności jest podstawowym prawem rzeczowym o charakterze bezwzględnym. Kodeks cywilny reguluje te kwestie i przyznaje właścicielowi uprawnienie do posiadania i korzystania z rzeczy, a także samodzielnego - z wyłączeniem osób trzecich - nimi rozporządzania. Przepisy regulują zatem, że osoby nie będące właścicielami mają obowiązek szanowania cudzej własności i nienaruszania prawa. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Kodeks cywilny wymienia metody ochrony własności, takie jak:

  • roszczenie windykacyjne,
  • roszczenie negatoryjne,
  • uzupełniające roszczenie właściciela,
  • przeciwstawne roszczenie posiadacza o zwrot nakładów,
  • roszczenie związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie.

Ustawodawca wskazuje na możliwość ustanowienia 3 rodzajów służebności:

  • gruntowej,
  • osobistej,
  • przesyłu.

Służebność gruntowa to ograniczone prawo rzeczowe, polegające na obciążeniu jednej nieruchomości na rzecz drugiej. Służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości, ale przysługuje konkretnej osobie fizycznej, a nie właścicielowi nieruchomości władnącej. Służebność przesyłu polega zaś na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który planuje wybudować urządzenia przesyłowe lub który posiada prawo własności względem urządzeń istniejących.

Przepisy dotyczące ochrony własności i posiadania służebności mogą rodzić wiele niejasności i trudności w ich interpretowaniu. Dlatego też zasadne jest korzystanie w zakresie ochrony tych praw z profesjonalnego doradztwa. Kancelaria adwokacka Krzysztofa Zagóry kompleksowo zajmuje się doradztwem oraz prowadzeniem właściwych postępowań. Głównym obszarem jej działania jest Cieszyn i Bielsko-Biała, ale Adwokat podejmuje się również prowadzenia spraw w innych miastach.