Ustanowienie opieki

Ustanowienie opieki

Ustanowienie opieki

Ustanowienie opieki jest obligatoryjne, jeśli dziecko nie pozostaje pod władzą rodzicielską np. rodzice nie żyją, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub władza ta została zawieszona. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz reprezentacja w różnych obszarach.

Instytucja opieki oparta jest na:

  • zasadzie dobra dziecka: ma priorytetowe znaczenie, jest podstawowym kryterium rozstrzygającym,
  • zasadzie powszechności opieki: opieka obligatoryjnie ustanawiana jest w sytuacjach, w których zachodzą przesłanki jej ustanowienia,
  • zasadzie ustanowienia z urzędu: do ustanowienia opieki nie jest konieczna inicjatywa osób zainteresowanych.

Opieka ustanawiana jest przez Sąd Opiekuńczy z urzędu, po powzięciu informacji o zaistnieniu ku temu przesłanek. Może być powierzona jednej osobie lub małżonkom wspólnie.

Nie może być opiekunem m.in. osoba pozbawiona praw publicznych, władzy rodzicielskiej, nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, osoba wobec której orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Negatywną przesłanką jest także prawdopodobieństwo niewywiązywania się w sposób należyty z obowiązków opiekuna.

Opiekun składa przyrzeczenie wobec sądu, w którym zapewnia, że będzie sprawował powierzoną pieczę z najwyższą starannością. Wśród podstawowych obowiązków opiekuna wyróżnić należy sprawowanie pieczy nad osobą dziecka, jego majątkiem oraz reprezentowanie podopiecznego.

Kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, przygotowywaniem pozwów, wniosków i innych pism w sprawach, a także reprezentowaniem klientów w sądzie. Swoim klientom, szczególnie z okolic Cieszyna, Bielska-Białej, zapewnia także w tym zakresie kompleksowe doradztwo.