Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska to szereg praw i obowiązków rodziców względem dziecka. Choć ograniczenie władzy rodzicielskiej kojarzone jest przede wszystkim z zaniedbaniami oraz sytuacjami o charakterze patologicznym, tak w rzeczywistości instytucja ta nie zawsze ma wydźwięk negatywny. Sąd może powziąć taką decyzję również w sytuacji, gdy rodzic dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy rodzice rozstają się i przestają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Sąd może wtedy zdecydować o pozostaniu dziecka pod opieką jednego z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka.

Ograniczenie praw rodzicielskiej następuje jednak przede wszystkim, jeśli zagrożone jest dobro dziecka. W tym przypadku ograniczenie wynika z zawinionego zachowania rodzica lub rodziców np. wykonywania władzy rodzicielskiej pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Najczęściej sąd nakłada na rodziców obowiązki oraz zakazy.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej rozpatruje sąd. Rodzice mogą uregulować sposób wykonywania władzy rodzicielskiej także w drodze porozumienia zawartego przed mediatorem. Ugodę tę zatwierdza sąd.

Od ograniczenia władzy rodzicielskiej odróżnić należy zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. O zawieszeniu orzeka sąd w sytuacji, gdy istnieje przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej np. choroba umysłowa. Natomiast pozbawienie praw rodzicielskich związane jest z nieprawidłowym zajmowaniem się dzieckiem m.in. nadużywaniem władzy rodzicielskiej, rażącym zaniedbywaniem obowiązków.

Kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, przygotowywaniem pozwów, wniosków i innych pism w sprawach, a także reprezentowaniem klientów w sądzie. Swoim klientom, szczególnie z okolic Cieszyna, Bielska-Białej, zapewnia także w tym zakresie kompleksowe doradztwo.