System godzinowy

 Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

System ryczałtowy

Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie.

System success fee

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy. 

 

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących przepisów. Rozliczenia dokonywane są w oparciu o umowę z Klientem, na podstawie paragonów fiskalnych albo faktur VAT. Honorarium adwokata nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, opłat, podatków i innych wydatków, w tym kosztów dojazdu. Obowiązek ich poniesienia ciąży na kliencie

Znajdź nas na portalach społecznościowych